Hide menu
\\winston\hallf\solid\Education\TMHL09\TMHL09_under_construction.html TMHL09: Hållfasthetslära, dimensionering / Solid mechanics - failure criteria

För: M
Hemsidan är under byggnad. Länkar aktiveras efterhand som motsvarande dokument är klara.

Detaljer 2012/13, vt2
Detaljerad kursplan
Tentor givna tidigare år

Mål
Hållfasthetslära är ett grundläggande tekniskt ämne av vital betydelse för de tekniska tillämpningsämnena. Inom hållfasthetslära studeras samspelet mellan belastningar på en kropp (en konstruktion) och de deformationer och spänningar som uppkommer på grund av lasterna. Konstruktionen kan vara utförd i olika material. Avsikten är att klargöra hur konstruktioner och konstruktionselement ska dimensioneras för att på ett säkert sätt fylla avsedd teknisk funktion. Kursen ger grundläggande kunskaper om problemställningar inom hållfasthetslära och om metoder för enklare överslagsmässigt dimensioneringsarbete. Kursen förbereder också för efterföljande kurser i hållfasthetslära.

Organisation
Kursen läses under en läsperiod. Föreläsningar ges i storgrupp medan övningsräkning sker i lektionsgrupper. 

Kursinnehåll
- Stabilitet: diskreta system, kontinuerliga system, Eulers knäckfall. 
- Fleraxliga tillstånd: Repetition.
- Flythypoteser.
- Brotteori: statiskt brott.
- Brotteori: utmattning, HCF, LCF, delskada
- Svängningar: diskreta system, kontinuerliga system.

Kurslitteratur
Vi fortsätter med samma kursbok som använts i TMHL64, alltså:
- Lundh H: Grundläggande hållfasthetslära, KTH hållfasthetslära, Stockholm, 2000
- Larsson P-L, Lundell R: Exempelsamling i hållfasthetslära, KTH hållfasthetslära, Stockholm, 2009
 
För den som vill fördjupa sig i ämnet (t.ex. läsa ämnets fortsättningskurser) rekommenderas också:
- B Sundström (red): Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, Inst. för hållfasthetslära, KTH, Stockholm 1998 (eller senare) (BS)

Examination
- Skriftlig tentamen i två delar (länk till gamla tentor):
       
Examinator
Sören Sjöström