Hide menu
OBS! Kursen gavs sista gången ht 2012. Ersätts fr.o.m. lå 2013/14 av TMHL22 

TMHL64: Hållfasthetslära

För: M2
Hemsidan är under byggnad. Länkar aktiveras kontinuerligt så snart motsvarande dokument är klara.

Detaljer 2012/13, ht, period1
Detaljerad kursplan
Tentor givna tidigare år

Mål
Hållfasthetslära är ett grundläggande tekniskt ämne av vital betydelse för de tekniska tillämpningsämnena. Inom hållfasthetslära studeras samspelet mellan belastningar på en kropp (en konstruktion) och de deformationer och spänningar som uppkommer på grund av lasterna. Konstruktionen kan vara utförd i olika material. Avsikten är att klargöra hur konstruktioner och konstruktionselement ska dimensioneras för att på ett säkert sätt fylla avsedd teknisk funktion. Kursen ger grundläggande kunskaper om problemställningar inom hållfasthetslära och om metoder för enklare överslagsmässigt dimensioneringsarbete. Kursen förbereder också för efterföljande kurser i hållfasthetslära.

Organisation
Kursen läses under en läsperiod. Föreläsningar ges i storgrupp medan övningsräkning sker i lektionsgrupper. 2 enkla laborationsövningar görs i 8-grupp.

Kursinnehåll
- Definitioner och grundläggande begrepp.
- Jämviktssamband, deformationssamband och materialsamband, elementär elasticitetsteori.
- Homogena tillstånd i endimensionella kroppar.
- Vridning av axlar med cirkulärt tvärsnitt
- Fleraxlighet.
- Böjning: snittstorheter, normal- och skjuvspänning, deformationer vid böjning, elementarfall.
- Vridning av axlar med icke cirkulärt tvärsnitt
- Plana tillstånd: cylindriska koordinater, tjockväggiga rör, krympförband.

(Kursen TMHL09 fortsätter sedan med:
 - Stabilitet: Diskreta och kontinuerliga system, Eulers knäckfall.
 - Böjsvängande balkar med diskret eller kontinuerlig massfördelning.
 - Treaxliga tillstånd: Tensorformalism, huvudspänningar, huvudtöjningar, deviatorer.
 - Flythypoteser.
 - Brotteori: Statiskt brott, utmattningsbrott.)

Kurslitteratur
- Lundh H: Grundläggande hållfasthetslära, KTH hållfasthetslära, Stockholm, 2000
- Larsson P-L, Lundell R: Exempelsamling i hållfasthetslära, KTH hållfasthetslära, Stockholm, 2009

För den som vill fördjupa sig i ämnet (t.ex. läsa ämnets fortsättningskurser) rekommenderas också:
- B Sundström (red): Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, Inst. för hållfasthetslära, KTH, Stockholm 1998 (eller senare) (BS)

Examination
- Skriftlig tentamen i två delar (länk till 'gamla' tentor):
- Obligatorisk laborationskurs (instruktioner kommer senare)

Examinator
Sören Sjöström